ลิ้งค์หน่วยงาน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
5. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)และแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
4. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
3. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563 
2. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
1. รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2560 
ทั้งหมด 5 หัวข้อ
  1  
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )