ลิ้งค์หน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
88. มาตรการการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 
87. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
86. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
85. รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งแรก ปี พ.ศ.2564 
84. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของเทศบาลตำบลควนโดน "พอเพียง สุจริต โปร่งใส" 
83. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี พ.ศ.2564 
82. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
81. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
80. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
79. การเผยแพร่สื่อความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต 
78. คำสั่่งเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 
77. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลควนโดน 
76. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
75. ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลควนโดน 
74. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
73. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
72. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
71. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 
70. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
69. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
68. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
67. แบบรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่) 
66. รายงานผลการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลควนโดน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 
65. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลควนโดน 
64. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลควนโดน 
63. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 
62. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาและการมาทางานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
61. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 
60. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน 
59. การประเมินความเสื่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 
ทั้งหมด 88 หัวข้อ
  1  23
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )