ลิ้งค์หน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
82. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
81. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
80. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
79. การเผยแพร่สื่อความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต 
78. คำสั่่งเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 
77. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลควนโดน 
76. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
75. ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลควนโดน 
74. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
73. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
72. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
71. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 
70. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
69. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
68. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
67. แบบรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่) 
66. รายงานผลการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลควนโดน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 
65. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลควนโดน 
64. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลควนโดน 
63. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 
62. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาและการมาทางานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
61. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 
60. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน 
59. การประเมินความเสื่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 
58. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
57. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
56. แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 
55. เอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ 
54. เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550 
53. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านชุมชนควนโดนใน 
ทั้งหมด 82 หัวข้อ
  1  23
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )