ลิ้งค์หน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
58. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
57. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
56. แบบรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 
55. เอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ 
54. เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550 
53. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านชุมชนควนโดนใน 
52. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ บุกเบิกถนนหินคลุกชุมชนปันจอร์(ซอยลัวดงถึงมัสยิดปันจอร์) หมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ และบุกเบิกถนนหินคลุกถนนเลียบคลองจากบัรนาซ๊ะดินทรุดถึงสุดสายชุมชนดินทรุด-เบาะเต หมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ 
51. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาระบบการให้บริการสำหรับคนพิการ ทางลาด ทางขึ้นลง  
50. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการถมดินปรับพื้นที่สำหรับเตรียมพื้นที่เป็นลานเอนกประสงค์ ชุมชนควนดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน 
49. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงพัฒนาหนองควนโดนสาธารณะประโยชน์ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ คสล.ถนนราษฎร์อุทิศ 1 
48. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนราษฎร์อุทิศ 1 
47. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนเทศบาล 7 ซอย 2 
46. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้ากุโบร์ควนดินแดง(ทอนโล่ง) 
45. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างขยายเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนเทศบาล 9 ซอย 2 ถึงถนนเทศบาล 11 
44. รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
43. รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลควนโดน 
42. ประมูลขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2557 
41. เรียกประชุมสภาเทศบาลควนโดน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 
40. เรีบกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 
39. เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 
38. เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 
37. นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลควนโดน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 
36. นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลควนโดน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2557 
35. เปิดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
34. ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 
33. ประกาศให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2557 
32. ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2557 
31. งบแสดงสถานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปี 2556 
30. สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
29. ประกาศให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2556 
ทั้งหมด 58 หัวข้อ
  1  2
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648