ลิ้งค์หน่วยงาน

เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
82. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 
81. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
80. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
79. การเผยแพร่สื่อความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต 
78. คำสั่่งเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน 
77. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลควนโดน 
76. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 
75. ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลควนโดน 
74. การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
73. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
72. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  
71. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 
70. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
69. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
68. รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
67. แบบรายงานผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่) 
66. รายงานผลการดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลควนโดน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 
65. ประกาศเทศบาลตำบลควนโดน เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลควนโดน 
64. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลควนโดน 
63. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ 
62. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาและการมาทางานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
61. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน 
60. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน 
59. การประเมินความเสื่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 
58. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
57. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
56. คู่มือการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชน 
55. เอกสารแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์ 
54. เทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2550 
53. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านชุมชนควนโดนใน 
ทั้งหมด 82 หัวข้อ
  1  23
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )