ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    โครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลควนโดน จัดโครงการส่งเสริมวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมรายงานผลการศึกษาสู่สาธารณชน และเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบที่ถูกต้อง

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648