ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    รับโล่เชิดชูเกียติบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับคุณวุฑฒิเวช  เจียระนัย  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลควนโดน ที่ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ  ประจำปี 2563 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขและชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )