ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

17  กันยายน 2563  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลควนโดน  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โดยจัดฝึกอบรมในหัวข้อการจัดทำแบบประเมินตามประกาศหลักเกณฑ์ฉบับใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก                             พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์  ท้องถิ่นจังหวัดสตูล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )