ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

          8 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลควนโดน นายดาเระ นาปาเลน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน พร้อมด้วย นายตาปา สามัญ รองนายกเทศมนตรี นางปราณี นุ้ยเด็น ปลัดเทศบาลตำบลควนโดน    นางฮามีน๊ะ หมาดทิ้ง ผู้อำนวยการกองกองการศึกษา อิหม่ามประจำมัสยิดในเขตเทศบาลตำบลควนโดน และครูใหญ่ศูนย์ตาดีกา ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )