ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    เทศบาลตำบลควนโดน เร่งพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำกัดพื้นที่หลังพบผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้เลือดออก
????????เทศบาลตำบลควนโดน เร่งพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย จำกัดพื้นที่หลังพบผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้เลือดออก????????
????วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ????
????นายดาเระ นาปาเลน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเร่งดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ชุมชนดุสนตะวันออกหลังได้รับแจ้งพบผู้ป่วยเข้าข่ายอาการโรคไข้เลือดออกในพื้นที่
????กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลควนโดนสนองนโยบาย โดยร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เร่งลงพื้นที่ พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลาย และมอบทรายอะเบท พร้อมคู่มือแนะนำ
????ในการนี้ผู้อำนวยการกองสาธรณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นางอรนุช ดุลยานา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตัว และวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับประชาชนในพื้นที่

 

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )