ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น.

นายดาเระ  นาปาเลน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน  ทำหน้าที่ประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน โดยมีนายตาปา  สามัญ รองนายกเทศมนตรีตำบลควนโดน นายอาณัติ  ปังแลมาปุเลา รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบควนโดนเข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน 

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ได้แก่ บัญชีโครงการ/ครุภัณฑ์เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 5/2564  และระเบียบวาระการประชุมเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดนต่อไป

 

#งานวิชาการและแผน_สำนักปลัด เทศบาลตำบลควนโดน

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )