ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    ประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน????
????นายดาเระ นาปาเลน นายกเทศมนตรีตำบลควนโดน พร้อมด้วยนายตาปา สามัญ รองนายกเทศมนตรี นายเอกชัย ตาเดอิน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายศุภมาศ หวังกุหลำ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ได้ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและร่วมหาแนวทางแก้ไข และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )