ลิ้งค์หน่วยงาน

ประมวลภาพกิจกรรม

    เยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ
⏱วันนี้ 22 กรกฏาคม 2564 ⏱
????????????เทศบาลตำบลควนโดน โดยนายวิสูตร์ ดุลยานา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับสามชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้การช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ ในการรับส่งหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ.สตูล) เพื่อรับการตรวจประเมินขอใบรับรองความพิการ ทางการเคลื่อนไหวซึ่งจะใช้ในการประกอบในการยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อขอรับสิทธิการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ตามสิทธิที่กฎหมายได้กำหนด ซึ่งกองสวัสดิการสังคมจะช่วยดำเนินการต่อไป

 

 
     แสดงความคิดเห็น
 
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ควนโดน 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7474-0292 โทรสาร 0-7474-0432 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )