ลิ้งค์หน่วยงาน

วิสัยทัศน์

• วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน
"ควนโดนเมืองน่าอยู่ ประชาชนยึดมั่น คุณธรรม ชุมชนเข็มแข็ง สิ่งแวดล้อมยั่งยืน"
• พันธกิจการพัฒนา
 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ
 2. การพัฒนาสังคมและการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรมศาสนาและประเพณี
 3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองให้น่าอยู่
 4. การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ยั่งยืน
 5. พัฒนาการเมืองและการบริหาร
• ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลควนโดน
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรัก
  แนวทางการพัฒนา
  1.1 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพาณิชย์
  1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  1.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  1.5 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้ออย่างยั่งยืน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  แนวทางการพัฒนา
  2.1 พัฒนาศูนย์เด็กเทศบาลตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  2.2 ส่งเสริมการศึกษา ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
  2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์โดยการจัดตั้งศูนย์ไอซีที เทศบาลให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
  2.4 ส่งเสริมสนับสนุน ทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนา แหล่งเรียนรู้ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ขนบธรรมเรียน ประเพณี และสืบทอดอย่างยั่งยืน
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขชุมชน สวัสดิการสังคม สุขภาพ กีฬา และนันทนาการ
  แนวทางการพัฒนา
  3.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  3.2 พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม
  3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น
 4. ยุทธศาสตร์การเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและจัดระเบียบสังคมให้สงบ
  แนวทางการพัฒนา
  4.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  4.2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อย
  4.3 รณรงค์ ส่งเสริมให้เทศบาลเป็นเขตปลอดยาเสพติด
  4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขชุมชนให้คนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
  แนวทางการพัฒนา
  5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ท่าเทียบเรือ และไฟฟ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน
  5.2 ขยายเขตประปาให้ทุกครัวมีน้ำประปาใช้
  5.3 ปรับปรุงเสียงตามสายให้มีคุณภาพสามารถรับฟังได้ทุกครัวเรือน
  5.4 ปรับปรุงระบบการจราจรและวิศวกรรมจราจร
  5.5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
  5.6 จัดวางระบบผังเมืองและผังเมืองรวมชุมชน
 6. ยุทธศาสตร์การปรับภูมิทัศน์เมือง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  แนวทางการพัฒนา
  6.1 ปรับภูมิทัศน์เมืองให้ร่มรื่นสวยงาม
  6.2 ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6.3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ
  6.4 พัฒนาระบบการบำบัดน้ำเสีย
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
  แนวทางการพัฒนา
  7.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
  7.2 ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่บุคลากรเทศบาล
  7.3 สนับสนุน ส่งเสริมให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการให้บริการประชาชน
  7.4 พัฒนาระบบการบริหารและการบริการประชาชน
  7.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารของประชาชน
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )