ลิ้งค์หน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไป เทศบาลตำบลควนโดน

• สภาพทั่วไป
     เทศบาลตำบลควนโดนเป็นเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดเล็ก อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากเขตชายแดนไทย – มาเลเซีย (รัฐเปอร์ลิส) 22 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถยนต์ ประมาณ 1,100 กิโลเมตร
• ที่ตั้ง
    เทศบาลตำบลควนโดน ตั้งอยู่ในอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล อยู่ในระวางแผนที่ประเทศไทย หมายเลข 5022 IV
• อาณาเขต และเขตการปกครอง
 1. เทศบาลตำบลควนโดน มีพื้นที่การปกครองประกอบไปด้วย 3 ตำบล 5 หมู่บ้าน ดังนี้
  - หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนโดน
  - บางส่วนของหมู่ที่ 8 ตำบลควนสตอ
  - หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ
 2. เทศบาลตำบลควนโดน มีพื้นที่ทั้งหมด 6.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,750 ไร่ เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีอาณาเขตดังนี้
  - ทิศเหนือ จดหมู่ที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ตำบลควนโดน
  - ทิศใต้ จดหมู่ที่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ
  - ทิศตะวันออก จดหมู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ
  - ทิศตะวันตก จดหมู่ที่ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านซื่อ
• ประชากร
• ลักษณะภูมิประเทศ
    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาเล็กๆ อยู่บริเวณที่ตั้งโรงเรียนควนโดนวิทยา และโรงเรียนอนุบาลควนโดน ภูเขาลูกนี้เป็นสัญลักษณ์ของควนโดนไปด้วย หากจะมองจากทิศใต้เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้าย ปิระมิด ซึ่งจะมีป่าไม้ขึ้นอุดมสมบูรณ์ พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การทำนา ทำสวนผลไม้ และเป็นที่อยู่อาศัย
• สภาพภูมิอากาศ
     มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนเมษายน และฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยต่อปี 1,887.5 มม. อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 80%
• สภาพเศรษฐกิจ
     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลควนโดนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา อาชีพค้าขาย รับจ้าง บริการ รับราชการ ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 45,000 บาท/คน/ปี
• สภาพทางสังคม
     สภาพสังคมโดยทั่วไปประชาชนอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย การจัดตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกระจัดกระจายไปตามหมู่บ้านและชุมชน โดยจะสร้างบ้านเรือนไปตามแนวถนนสายหลัก และสายซอยต่างๆ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาเป็นศาสนาพุทธ และมีศาสนาคริสต์บ้างเล็กน้อย
• การบริการพื้นฐาน
 1. การคมนาคม
        สามารถติดต่อได้สะดวกทั้งภายในเขตเทศบาลอำเภอ และจังหวัด โดยมีถนนสำคัญคือ ถนนยนตรการกำธร (สตูล–สามแยกท่าชะมวง) เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 ระยะทาง 64 กิโลเมตร และมีสามแยกไฟแดงบริเวณสามแยกควนสตอ เริ่มจากอำเภอเมืองสตูล ผ่านเขตเทศบาลตำบลควนโดน อำเภอควนกาหลง ไปเชื่อมกับถนนเพชรเกษมที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
 2. การไฟฟ้า
        มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ในเขตอำเภอควนกาหลงซึ่งสามารถให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนได้ครบ 100%
 3. การประปา
        ในเขตเทศบาลตำบลควนโดน มีสถานีผลิตน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค โดยสูบน้ำจากฝายชลประทานดูสน ส่งน้ำไปยังผู้ใช้บริการตามที่ต่าง ๆ จนถึงเขตเทศบาลเมืองสตูล และสถานที่อื่น ในเขตเทศบาลตำบลควนโดนมีผู้ใช้บริการประมาณ 850 ครัวเรือน
        การประปาหมู่บ้านมีจำนวน 3 แห่ง คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลควนโดน และหมู่ที่ 6 ตำบลย่านซื่อ (ชำรุด) แต่ยังให้บริการได้ไม่ทั่วถึง
• การสื่อสารและโทรคมนาคม
 1. การไปรษณีย์
        ในเขตเทศบาลมีที่ทำการไปรษณีย์ 1 แห่ง ซึ่งสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
 2. โทรศัพท์
        มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โดยชุมสายโทรศัพท์สตูล ซึ่งให้การบริการประชาชนในเขตเทศบาล โดยมีจำนวน 200 คู่สาย และมีตู้โทรศัพท์ทางไกลสาธารณะบริการแก่ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกชุมชน
• ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 1. แหล่งน้ำ
        เทศบาลตำบลควนโดนมีลำคลองดูสนซึ่งเป็นลำคลองสายสำคัญของจังหวัดสตูล ไหลผ่านเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ลำคลองสายนี้ยังเป็นเส้นแบ่งเขตเทศบาลตำบลควนโดนอีกด้วยลำคลองดูสนน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี เปรียบเสมือนเส้นโลหิตเส้นใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวควนโดน โดยประชาชนที่มีที่ดินบริเวณลำคลองไหลผ่านได้ใช้น้ำจากลำคลองเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม ซึ่งจะเห็นว่าบริเวณลำคลองจะมีการเพาะปลูกพืชล้มลุก และพืชยืนต้นนานาชนิด
 2. ทรัพยากรป่าไม้
        ในเขตเทศบาลตำบลควนโดนมีทรัพยากรป่าไม้อยู่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณเนินควนโดน จะมีไม้นานาพรรณขึ้นอยู่ตามเนินเขาดังกล่าว
• ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลควนโดน

     การแบ่งส่วนบริหารของเทศบาลตำบลควนโดน

 1. สำนักปลัดเทศบาล
 2. กองคลัง
 3. กองช่าง
 4. กองการศึกษา
 5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 6. กองสวัสดิการสังคม
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )