ลิ้งค์หน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล

     สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองใด หรือ ส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับ และเร่งรัด การปฎิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฎิบัติกราชการของเทศบาล ประกอบด้วย
 1. ฝ่ายอำนวยการ
  - งานบริหารทั่วไป
  - งานการเจ้าหน้าที่
  - งานวิชาการและแผน
  - งานนิติการ
  - งานธุรการ
 2. ฝ่ายปกครอง
  - งานทะเบียนราษฎร
  - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )