ลิ้งค์หน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ กองสวัสดิการสังคม

     กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษา วิเคราะห์ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ และดำเนินการปฎิบัติงานบริหารงานสวัสดิการสังคม การจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมอาชีพต่างๆ งานนันทนาการชุมชน งานสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน การจัดตั้งศูนย์เยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม จัดให้มีกีฬาเด็กและเยาวชน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
 1. ฝ่ายพัฒนาชุมชน
  - งานพัฒนาชุมชน
  - งานฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
  - งานธุรการ
 2. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
  - งานสังคมสงเคราะห์
  - งานสวัสดิการเด็ก แบาวชน สตรี และคนชรา
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )