ลิ้งค์หน่วยงาน

อำนาจหน้าที่ กองช่าง

     กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฎิบัติงานก่อสร้าง และซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การควบคุมประวัติ การติดตามควบคุมการปฎิบัติงานเครื่องกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องกล และ ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ กะไหล่ น้ำมันเชื่้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย งานประกอบด้วย
 1. ฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง
  - งานวิศวกรรม
  - งานสถาปัตยกรรม
  - งานผังเมือง
  - งานธุรการ
 2. ฝ่ายการโยธา
  - งานสาธารณูปโภค
  - งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )