ลิ้งค์หน่วยงาน

หัวหน้าส่วนราชการ


นางปราณี นุ้ยเด็น
ปลัดเทศบาล
 

นายหัสดิน มันเละ
รองปลัดเทศบาล
 

นางสาวสุจิตร์ แกสมาน
ผู้อำนวยกองคลัง


ผู้อำนวยการกองช่าง
 

นายวุฑฒิเวช เจียระนัย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม

นางฮามีน๊ะ หมาดทิ้ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 


ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

นายอดุลย์ ใบกอเด็ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )