ลิ้งค์หน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

     #เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ด้วยตนเอง

เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)ผ่านระบบ ITASด้วยตนเองที่ลิงค์ http://itas.nacc.go.th/go/eit/nt3wfi ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อสำนักงาน ป.ป.ช.นำข้อมูลดังกล่าวไปประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลจะนำผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนายกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น หรือเข้าไปในคิวอาโค้ด

09 มิถุนายน 2563 เวลา 01:25:32

คิวอาโค้ด

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )