ลิ้งค์หน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร กองการศึกษา


นางฮามีน๊ะ หมาดทิ้ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา


นายสาวปิยวรรณ แสงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


นางสุพรรณี หมาดทิ้ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวเยาวรี โต๊ะแดง
ครู ค.ศ. 1


นางสุนิสา ปังหลีเส็น
ครู ค.ศ. 2


นางสาววรรณี สามัญ
ครู ค.ศ. 1


นางสาวมารียา โสะประจิน
ครู ค.ศ. 1


นางอาฉ๊ะ เกปัน
ครู ค.ศ. 1


นางสาวรอกียะ บินหมาน
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวซีตีฟาตีม๊ะ หมันเส็น
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )