ลิ้งค์หน่วยงาน

ทำเนียบบุคลากร สำนักปลัด


นายอดุลย์ ใบกอเด็ม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
ฝ่ายอำนวยการ


นางสาวสุกัญญา มะแอเคียน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางอมรทิพย์ มีแสง
นิติกรชำนาญการ


นายสมปอง ตาเดอิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวฟารีดา หลีเยาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางมาลิวัลย์ นาปาเลน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ฝ่ายปกครอง


นางสาวเรณู คล้ายแก้ว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายประสิทธิ์ อินทรคีรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

 
   
สำนักงานเทศบาลตำบลควนโดน เลขที่ 479 ม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. 0-7479-5013 โทรสาร 0-7479-5648 อีเมล์ khuandondon@gmail.com
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30-16.30 น. ( หยุดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )